Svenska Släktkalendern

The Swedish Family Register
Summary in English
 
 
 
 
 

Senaste årgången | Vad är Svenska Släktkalendern? | Omfattning | Årgångar | Redigeringsprinciper | Vilka finns med i en släktartikel? | Att publicera en släktAtt publicera en antavla | Kommande årgång  | Register över ingifta | Ursprungslistan | Historik | Redaktionen | Årgångar Hittills publicerade släkter (släktnamnsregister)

 

Några av personerna i årgången 2020 av Svenska Släktkalendern

 

     Senaste årgången
Nu har årgång 2020 av Svenska Släktkalendern utkommit (450 sidor). Den innehåller 31 olika släktartiklar. Bilderna ovan visar några av personerna som förekommer i dem. Se vidare Årgångar. Denna utgåva är tryckt med benäget bidrag från Åke Wibergs stiftelse, Kungliga Patriotiska Sällskapet och Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.

 

     Vad är Svenska Släktkalendern?
Svenska Släktkalendern (SSK) är ett uppslagsverk som tillhandahåller grundläggande genealogisk-biografisk information om släkter i Sverige. Kalendern utkommer sedan 1885 med några års mellanrum mellan varje utgåva, numera vartannat år. Utgivare är Föreningen Svenska Släktkalendern, en ideell förening. Seriens benämning var tidigare Svensk Slägtkalender 1885–88 och Svenska Ättartal 1889–1908 samt har varit Svenska Släktkalendern sedan 1912.

     Omfattning
Verket omfattar idag 2 851 släktartiklar. Vilka släkterna/släktnamnen är framkommer i släktnamnsregistret. En del släktartiklar har publicerats hittills endast en gång, många uppdateras genom återpubliceringar då och då.

     Årgångar
Femtio årgångar finns i serien: 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1896, 1898, 1905, 1908, 1912, 1913, 1914, 1915–16, 1917, 1918, 1919, 1920–21, 1927, 1930, 1936, 1938, 1943, 1950, 1962, 1963, 1965, 1967, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1989, 1992, 1995, 2000, 2003, 2007, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020. Vi har med något enstaka undantag dessa utgåvor för försäljning i vårt lager. Se Årgångar (till salu).

    Redigeringsprinciper
Särskilt när en släkt införs för första gången är det tacksamt om alla personer som burit det aktuella namnet medtas (alltså även i späd ålder avlidna barn på 1700-talet, exempelvis). Det är valfritt om en gren av en släkt redovisas eller hela släkten (här: alla som bär, eller före giftermål burit, ett visst släktnamn). Även utslocknade släkter (sådana vars namn inte bärs av nu levande personer) är välkomna att dokumenteras.
     I ingressen till varje släktartikel redogörs för släktens äldsta kända ursprung på fädernelinjen, med de levnadsuppgifter som är kända om paren av stamföräldrar, generation för generation. I ingressen återfinns också eventuella litteraturhänvisningar, beskrivning av eventuellt släktvapen, omnämnande av eventuell släktförening samt uppgift om var eventuellt släktarkiv finns och kontaktperson.
     Under ingressen listas sedan namnbärarna.

För varje sådan kan redovisas:

·         fullständigt namn, med tilltalsnamn (ev. smeknamn)

·         födelsedatum och -ort (skrivningsort)

·         yrke/titel, sysselsättning

·         ev. uppdrag eller ledamotskap i riksorganisationer o. dyl.

·         ev. utmärkelser (ordnar, medaljer) redovisas enbart för nu levande personer

·         ev. äktenskap (gärna med uppgift om var det ingåtts), samboförhållande eller registrerat partnerskap

·         bostadsort

 

Enskilda släktmedlemmar styr vad de vill ha med om sig och sin familj.
     Då en tidigare i SSK publicerad släkt uppdateras medtas sedan sist avlidna släktmedlemmar med dödsdatum. Om de har avlidit utan att efterlämna barn med det aktuella namnet efter sig, så behöver informationen om dem därefter inte längre upprepas i kommande uppdateringar (om så inte önskas), eftersom alla uppgifter om dem redan finns med i bokverket.

Från och med 2020 dokumenteras fler detaljer än tidigare, jämför artikelmall.pdf. Nyhet är att man också kan publicera bilder (porträttfotografier, porträttmålningar, silhuetter, sigill, bomärken). Bilderna återges i sådan storlek så att de är upp till ungefär så breda som ungefär en tredjedel av sidbredden. (Sedan tidigare publiceras också helsidesporträtt. Sådana förekommer mer restriktivt och väljs ut av redaktionen.) En annan nyhet är att möjligheten att publicera antavlor återtas, se Att publicera en antavla nedan.

     Vilka finns med i en släktartikel?
I SSK redovisas i varje artikel en grupp kvinnor och män som bär (eller före giftermål burit) ett gemensamt släktnamn. Metoden är sådan för läsarens skull – man söker en person som heter eller är född Nordström i artikeln Nordström, men en Haglund i artikeln Haglund, till exempel – men även för att enskilda individer inte ska upprepas i mängder av olika artiklar, eftersom varje person härstammar från många olika släkter. Efternamnet är med andra ord det som avgränsar artiklar vad gäller nutidsförhållanden. I det fall man vill redovisa en krets av släktingar som bär olika namn blir det fråga om flera artiklar med korshänvisningar mellan dessa.

Vid redovisning av släkter som saknat fast släktnamn följs kvinnorna och männen inom en agnatisk släkt (d.v.s. en släkt som förenas av ett gemensamt ursprung på manslinjen) i taget, varvid äldste kände släktmedlem och bostadsort kan ge underlag för rubriksättning (exempel: Lars Svenssons i Gränna släkt). Så fort fasta släktnamn antagits inom en sådan släkt görs avknoppningar till namnartiklar.

     Att publicera en släkt
Om du är intresserad är du välkommen att nyinföra eller uppdatera en släktöversikt i SSK. Rent praktiskt går det till på följande sätt:
1. Du skickar släktuppgifter eller ett manus till redaktören, senast den 30 november 2021. (Observera dock att utgåvan 2022 kan vara fylld tidigare.) En vägledning till vad som medtas har du här: artikelmall.pdf.
2. Redaktionen returnerar ett första manusutkast, där det framgår med luckor vad som kan kompletteras. Du fyller i vad du kan och stryker över sådana luckor som av olika anledningar ev. ej önskas efterforskas. Du skickar tillbaka detta, samtidigt som du betalar anmälningsavgift på 595 kr (inkl. 6 % moms) till då anvisat bankgirokonto. (Anmälningsavgiften återbetalas ej om du längre fram drar dig ur.)
3. Redaktionen hjälper till med att komplettera luckor i manuset genom arkivforskning och konsultering av folkbokföringsuppgifter. Manuset skickas mellan kontaktpersonen och redaktionen tills båda parter är nöjda med utformningen.

4. Det sista arbetssteget består av ett utskick av korrekturutdrag, i dialog med dig, till sådana släktingar som du eventuellt inte har kontakt med eller själv vill kontakta. Varje omnämnd nu levande behöver nämligen, för översiktens kvalitets skull, men även med hänsyn till GDPR (Dataskyddsförordningen, the General Data Protection Regulation), ha granskat texten om sig själv och, efter eventuella tillägg eller strykningar, godkänt att den publiceras. Där någon inte vill vara med överhuvudtaget utelämnas i så fall den genom att det i stället för exempelvis ”Barn [a. – c.]” efter den personens föräldrapar står ”Tre barn, däribland följande två [a. – b.]:”. Som kompensation för arbetet med korrekturutskick tar redaktionen upp eventuella av utskicksmottagarna önskade extrabeställningar av boken genom en talong som medskickas korrekturutdraget.  
5. Ett slutligt textmanus godkänns av dig. 
6. Du erhåller kort efter ditt godkännande en faktura på lika många böcker som din artikel har sidor, till medverkarpriset 595 kr/st (inkl 6 % moms) + frakt. Om du eller släktingar har behov av fler exemplar, så har du som medverkande därtill möjlighet att beställa sådana till medverkarpriset så länge boken inte är utgiven. Därefter är bokpriset 730 kr/st för såväl medverkande som utomstående.

7. Boken trycks därefter, enligt planen under hösten 2022, och du erhåller efter det dina exemplar av den färdiga boken.

    Att publicera en antavla
Arbetsgången är densamma som för en släktartikel (se ovan), med den skillnaden att något korrekturutskick till nu levande inte blir aktuellt.

Ett exempel på hur en antavla kan se ut, se antavleexempel.pdf. Manus inlevereras i form av en anlista. Layouten med klamrar tillkommer under det sista arbetssteget, när eventuellt nödvändig komplettering är klar. Där så behövs uppdelas en antavla på flera uppslag. Fem generationer (inklusive utgångspersonen) får plats på ett uppslag. Beroende på det antal som en antavla omfattar och hur jämnt eller ojämnt anorna är utforskade kan alternativt anorna också presenteras i form av en anlista.

Kostnaden är densamma som för släktartiklar, d.v.s. en anmälningsavgift (595 kr inkl 6 % moms) per antavla och sedan behöver man köpa så många böcker till det rabatterade medverkarpriset (595 kr inkl 6 % moms styck) som antalet sidor som går åt för att redovisa anorna.

    Kommande årgång
Följande släkter är på gång till utgåvan 2022:

·         Ben Salem, NY

·         Berglund (från Ockelbo), senast införd 2000

·         Bergöö, NY

·         Bure (från Bureå), Bursiljumgrenen, NY (övriga grenar redovisade i 2018 års utgåva)

·         Burman (från Bureå nr 2), övriga grenar, NYA (utom Äldre Piteågrenen som är redovisad i 2020 års utgåva)

·         Burman (från Bureå nr 8), NY

·         Burman (från Nora i Ångermanland)

·         Bäckström, Bæckström (från Fellingsbro), NY

·         Dahlgren (från Norrköping), senast införd 1905

·         Dyk, NY

·         Ek (från Hogdal), NY

·         Ekman (från Ekebyborna), senast med 1927

·         Fjetterström, NY

·         Grünewald, NY

·         Hellqvist (från Gistad), NY

·         Hjertén, NY

·         Hydman, NY

·         Jobs, NY

·         Jolin, senast med 1936

·         Larsson (från Hammarby i Södermanland), NY

·         Liljefors, NY

·         Lindberg (från Varberg), NY

·         Osslund, NY

·         Pemer, senast införd 1989

·         Pyk, NY

·         Runnby, NY

·         Schedin (från Stora Skedvi), NY

·         Skum, NY

·         Strandberg (Södermanlandssläkten), senast införd 1965

·         Ståhle (Smålandssläkten), senast införd 1978

·         Tainton, NY

·         Tidblad (från Ullervad), NY

·         Zorn, NY

 

     Register över ingifta
1939 (2:a uppl 1976) utkom ett namnregister över ingifta i årgångarna 1885–1908 (ca 57 000 personer). 1986 utkom ett namnregister över ingifta 1912–1982 (ca 60 000 personer). 2010 utkom på cd ett namnregister över ingifta 1984–2010 (drygt 25 200 personer). Alla tre registerdelarna finns till salu samlade på en dvd, se försäljning. Varje årgång innehåller därtill ett namnregister över ingifta personer i den aktuella årgången, samt längst fram ett register över de släkter/släktnamn som hittills har publicerats i hela verket. Det sistnämnda registret återfinns även här: släktregister.

    Ursprungslistan
Denna förteckning är ett hjälpmedel för släktforskare att identifiera och sammankoppla släkter som kommer från samma trakt. Se närmare här: Ursprungslistan.  

     Historik
Svensk Slägtkalender, som utgavs av Victor Örnberg 1885, var den första handboken med översiktsartiklar över icke-adliga släkter i Sverige i presensmatrikelform. Serien bytte 1889 namn till Svenska Ättartal. En handbok i liknande stil återupptogs 1912 på Albert Bonniers förlag under titeln Svenska Släktkalendern, vilken benämning därefter har bibehållits. Den förste redaktören för den sviten, till 1943, var Gustaf Elgenstierna, även känd för verket Den introducerade svenska adelns ättartavlor. Årgången 1950 redigerades av hans dotter Ulla Elgenstierna.
     Efter en tids uppehåll lyckades en grupp genealogiskt intresserade, bl.a. Börje Furtenbach, ordförande i Genealogiska Föreningen, förmå förlaget att återuppta utgivningen. Formatet ändrades, liksom finansieringssättet. Redaktör för årgångarna 1962–65 var Torsten Dahl, bibliotekarie vid Riksdagen, 1967 Curt Kempff, 1974–84 Ullagreta Carlsson, 1989–2000 Elisabeth Thorsell. Förlaget var från 1989 till 2007 Almqvist & Wiksell International.

      År 2008 möjliggjordes för SSK att stå på egna ben i den bemärkelsen att utgivningen sedan dess sker på eget förlag genom Föreningen Svenska Släktkalendern, en ideell förening grundad året dessförinnan. Samma år beslöt redaktionskommittén att införliva föregångarpublikationens släktregister med sitt eget. Därmed bildar sviterna tillsammans en nationell, sammanhållen serie på ett tydligare sätt än tidigare.

     Redaktionen
Redaktör fr.o.m. årgången 2003 är Magnus Bäckmark, Hults båtsmanstorp, Svinningevägen 38, 184 44 Åkersberga, telefon 073-925 94 66, epostadress: info /at/ svenskaslaktkalendern.se.
     Redaktionskommittén består av Oloph Bexell, teol dr, professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet, Andreas Tjerneld, fil dr, fd redaktör vid Svenskt biografiskt lexikon, Torsten Berglund, med dr, fd redaktör för Svenska antavlor, och Maud Lindeberg, journalist och informatör.


     Summary in English
Svenska Släktkalendern (The Swedish Family Register) started in 1885 and contains today 50 volumes. At present time 2,851 different familie names have been published. Many families have only appeared once, but others update their overview regurarly. Who these families (family names) are you find in the index.
     All family articles starts with an introduction about the origin of the specific family and continue with a listing of family members (that is: persons with the name) at the time of the publication and how they are related. Any family of Swedish origin or living in Sweden is welcome to be published in Svenska Släktkalendern.
     If you have any questions, please contact the editor Magnus Bäckmark, Hults båtsmanstorp, Svinningevägen 38, SE-184 44 Åkersberga, Sweden, e-mail: info /at/ slaktkalendern.se, telephone +46 73 925 94 66.
 


 

Hittills publicerade släkter - Index of published families
Ursprungslistan - släkterna ordnade geografiskt efter ursprungsort - Index of the geographic origins of the families

Magnus Bäckmark
23 januari 2021

tillbaka till sidans topp