Svenska Släktkalendern

The Swedish Family Register
Summary in English
 
 
 
 
 

Vad är Svenska Släktkalendern? | Omfattning | Årgångar | Redigeringsprinciper | Vilka finns med i en släktartikel? | Att publicera en släkt Kommande utgåva  | Register | Ursprungslistan | Historik | Redaktionen | Försäljning, tidigare utgåvor Hittills publicerade släkter

 

    

 

     Vad är Svenska Släktkalendern?
Svenska Släktkalendern (SSK) är ett uppslagsverk som i översiktsform tillhandahåller grundläggande genealogisk-biografisk information om i Sverige verksamma släkter. Det utkommer sedan 1885 med några års mellanrum mellan varje utgåva, numera vartannat år. Utgivare är Föreningen Svenska Släktkalendern, en ideell förening. Seriens benämning var tidigare Svensk Slägtkalender 1885–88 och Svenska Ättartal 1889–1908 samt har varit Svenska Släktkalendern sedan 1912.

     Omfattning
Verket omfattar idag 2 831 släktartiklar. Vilka släkterna/släktnamnen är framkommer i släktnamnsregistret. En del släktartiklar har publicerats hittills endast en gång, många uppdateras genom återpubliceringar då och då.

     Årgångar
Fyrtioåtta årgångar finns i serien: 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1896, 1898, 1905, 1908, 1912, 1913, 1914, 1915–16, 1917, 1918, 1919, 1920–21, 1927, 1930, 1936, 1938, 1943, 1950, 1962, 1963, 1965, 1967, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1989, 1992, 1995, 2000, 2003, 2007, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018. Vi har med något enstaka undantag dessa utgåvor i vårt lager. Se försäljning.

    Redigeringsprinciper
Kalendern är en presensmatrikel, d.v.s. den ger aktuell information om en släkts nu levande medlemmar och anger hur dessa är relaterade till varandra genom att även de förbindande släktleden redovisas. Åtminstone när en släkt införs för första gången är tacksam om alla släktmedlemmar som burit det aktuella namnet medtas (alltså även i späd ålder avlidna barn på 1700-talet, exempelvis). Det är valfritt om en gren av en släkt redovisas eller hela släkten (alla som bär, eller före giftermål burit, ett visst släktnamn). Också numera utslocknade släkter är välkomna att dokumenteras.
     I ingressen till varje släktartikel redogörs för släktlinjens äldsta kända ursprung. Där återfinns också litteraturhänvisningar, beskrivning av eventuellt släktvapen, omnämnande av eventuell släktförening, hänvisningar om var släktarkiv eller släktutredning finns, och kontaktpersonens namn.
     I den s.k. presensdelen listas sedan släktmedlemmarna. För varje levande släktmedlem redovisas:

·         fullständigt namn, med tilltalsnamn (ev. smeknamn)

·         födelsedatum

·         yrke/titel, sysselsättning

·         ev. uppdrag eller ledamotskap i riksorganisationer o dyl

·         ev. utmärkelser (ordnar, medaljer)

·         ev. äktenskap, samboförhållande eller registrerat partnerskap

·         bostadsort

 

Enskilda släktmedlemmar kan styra vad de vill ha med om sig och sin familj. Uppgifter om sysselsättning redigeras efter deras egna önskemål. Om någon uppgift önskas strykas, så görs det. För avlidna släktmedlemmar är uppgifterna mer kortfattade; endast årtal anges (ej längre datum) samt ev. uppdrag och utmärkelser medtas inte.
     Då en tidigare i SSK publicerad släkt uppdateras medtas sedan sist avlidna släktmedlemmar med dödsår. Om de har avlidit utan att efterlämna barn med det aktuella namnet efter sig, så behöver informationen om dem därefter inte längre upprepas i kommande uppdateringar av översikten (om så inte önskas), eftersom alla uppgifter om dem redan finns med i bokverket.

     Vilka finns med i en släktartikel?
I SSK redovisas i varje artikel en grupp kvinnor och män som har ett gemensamt ursprung på fädernelinjen bakåt i tiden. Metoden är sådan för att enskilda individer inte ska upprepas i mängder av olika artiklar, eftersom varje person härstammar från många olika släkter. Nämnda grupp sammanfaller mer eller mindre med dem som bär eller är födda med rubrikens släktnamn. I de fall som personer vidareför exempelvis sin mödernesläkts namn eller har upptagit exempelvis sin farmors eller styvförälders släktnamn redovisas också de (om namnet i fråga är det aktuella släktnamnet), liksom adopterade med efterkommande.

     Att publicera en släkt
Om du är intresserad är du välkommen att nyinföra eller uppdatera en släktöversikt i SSK. Rent praktiskt går medverkan till på följande sätt:
1. Du skickar släktuppgifter eller ett manus till redaktören, senast den 31 augusti 2019. (Observera dock att utgåvan kan vara fylld långt tidigare.)
2. Redaktionen returnerar ett första manusutkast, där det framgår med luckor vad som kan kompletteras. Du fyller i vad du kan och stryker över sådana luckor som av olika anledningar ev. ej önskas efterforskas. Du skickar tillbaka detta, samtidigt som du betalar anmälningsavgift på 595 kr (inkl. 6 % moms) till då anmodat bankgirokonto. (Anmälningsavgiften återbetalas ej om du längre fram drar dig ur.)
3. Redaktionen hjälper till med att komplettera luckor i manuset genom arkivforskning, konsultering av folkbokföringsuppgifter och utskick av korrekturutdrag i dialog med dig. Manuset skickas mellan kontaktpersonen och redaktionen tills båda parter är nöjda med utformningen.
4. Ett slutligt textmanus godkänns av dig.  
5. Du erhåller kort efter ditt godkännande en faktura på lika många böcker som din artikel har sidor, till medverkarpriset 595 kr/st (inkl. 6 % moms) + frakt. Om du eller släktingar har behov av fler exemplar, så har du som medverkande därtill möjlighet att beställa sådana till samma rabatterade pris så länge boken inte är utkommen. Därefter är bokpriset 730 kr/st för såväl medverkande som utomstående.

6. Boken trycks därefter, preliminärt under våren eller sommaren 2020, och du erhåller efter det dina exemplar av den färdiga boken.  

    Kommande utgåva
Följande släkter är på gång till utgåvan 2020:

·         Berglund (fr Ockelbo), senast med 2000

·         Bure (fr Bureå), Bursiljumgrenen, NY

·         Burman (fr Bureå nr 2), NY (en gren därav senast med 1930)

·         Burman (fr Bureå nr 8), NY

·         Burman (fr Nora i Ångermanland), NY

·         Bratt (fr Brattfors), senast med 2010

·         Bäckström, Bæckström (fr Fellingsbro), NY

·         Dahlgren (fr Norrköping), senast med 1905

·         Ek (fr Hogdal), NY

·         Forsmark (fr Hamrånge), NY

·         Hammar (fr Göteborg, II), senast med 2012

·         Hellqvist (fr Gistad), NY

·         Hoffling, Hofling (fr Värnamo, I), NY

·         Hof(f)ling, Hovling (fr Värnamo, II), NY

·         Lundius (fr Hammar), NY

·         Mobeck (fr Mogata, II), senast med 2016

·         Runnby, NY

·         Schedin (fr Stora Skedvi), NY

·         Strandberg (Södermanlandssläkten), senast med 1965

·         Ståhle (Smålandssläkten), senast med 1978

·         Tainton, NY

·         Tidblad (fr Ullervad), NY

 

     Register
1939 (2:a uppl 1976) utkom ett namnregister över ingifta i årgångarna 1885–1908 (ca 57 000 personer). 1986 utkom ett namnregister över ingifta 1912–1982 (ca 60 000 personer). 2010 utkom på cd ett namnregister över ingifta 1984–2010 (drygt 25 200 personer). Alla tre registerdelarna finns till salu samlade på en dvd, se försäljning. Varje årgång innehåller därtill ett namnregister över ingifta personer i den aktuella årgången, samt längst fram ett register över de släkter/släktnamn som hittills har publicerats i hela verket. Det sistnämnda registret återfinns även här: släktregister.

    Ursprungslistan
Denna förteckning är ett hjälpmedel för släktforskare att identifiera och sammankoppla släkter som kommer från samma trakt. Se närmare här: Ursprungslistan.  

     Historik
Svensk Slägtkalender, som utgavs av Victor Örnberg 1885, var den första handboken med översiktsartiklar över icke-adliga släkter i Sverige i presensmatrikelform. Serien bytte 1889 namn till Svenska Ättartal. En handbok i liknande stil återupptogs 1912 på Albert Bonniers förlag under titeln Svenska Släktkalendern, vilken benämning därefter har bibehållits. Den förste redaktören för den sviten, till 1943, var Gustaf Elgenstierna, även känd för verket Den introducerade svenska adelns ättartavlor. Årgången 1950 redigerades av hans dotter Ulla Elgenstierna.
     Efter en tids uppehåll lyckades en grupp genealogiskt intresserade, bl.a. Börje Furtenbach, ordförande i Genealogiska Föreningen, förmå förlaget att återuppta utgivningen. Formatet ändrades, liksom finansieringssättet. Redaktör för årgångarna 1962–65 var Torsten Dahl, bibliotekarie vid Riksdagen, 1967 Curt Kempff, 1974–84 Ullagreta Carlsson, 1989–2000 Elisabeth Thorsell. Förlaget var från 1989 till 2007 Almqvist & Wiksell International.

      År 2008 möjliggjordes för SSK att stå på egna ben i den bemärkelsen att utgivningen nu sker på eget förlag genom Föreningen Svenska Släktkalendern, en ideell förening grundad året dessförinnan. Samma år beslöt redaktionskommittén att införliva föregångarpublikationens släktregister med sitt eget. Därmed bildar sviterna tillsammans en nationell, sammanhållen serie på ett tydligare sätt än tidigare.

     Redaktionen
Redaktör fr.o.m. årgången 2003 är Magnus Bäckmark, Hults båtsmanstorp, Svinningevägen 38, 184 44 Åkersberga, telefon 08–756 37 90, epostadress: info /at/ svenskaslaktkalendern.se.
     Redaktionskommittén består av Oloph Bexell, teol dr, professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet, Andreas Tjerneld, fil dr, redaktör, Svenskt biografiskt lexikon, Torsten Berglund, med dr, fd redaktör för Svenska antavlor, och Maud Lindeberg, journalist och informatör.


     Summary in English
Svenska Släktkalendern (The Swedish Family Register) started in 1885 and contains today 48 volumes. At present time 2,831 different families have been published. Many families have only appeared once, but others update their overview regurarly. Who these families are you find in the index.
     All family articles starts with an introduction about the origin of the specific family and continue with a listing of all family members at the time of the publication and how they are related. Any family of Swedish origin or living in Sweden is welcome to be published in Svenska Släktkalendern.
     If you have any questions, please contact the editor Magnus Bäckmark, Hults båtsmanstorp, Svinningevägen 38, SE-184 44 Åkersberga, Sweden, e-mail: info /at/ slaktkalendern.se.
 


 

Hittills publicerade släkter - Index of published families
Ursprungslistan - släkterna ordnade geografiskt efter ursprungsort - Index of the geographic origins of the families

Magnus Bäckmark
28 augusti 2018

tillbaka till sidans topp